O društvu za ETRAN

ETRAN je stručno društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. To je dobrovoljna, vanstranačka, nevladina, neprofitna i društvena organizacija stručnjaka koji rade u oblasti elektrotehnike i drugim oblastima u kojima se koriste metode i tehnike iz područja delatnosti elektrotehnike. Aktivnost ETRAN-a odvija se na teritoriji SCG. Sedište ETRAN-a je u Beogradu, Kneza Miloša 9.

Ciljevi i zadaci ETRAN-a su:

  Podsticanje stvaralaštva u obastima elektronike, telekomunikacija, računarstva, automatike, nuklearne tehnike i srodnih tehničkih disciplina
  Učestvovanje u planiranju i realizaciji naučno-stručnog razvoja u oblastima svog delovanja
  Učestvovanje u unapredjivanju razvoja savremenih tehnologija i njihovih primena
  Organizovanje saradnje izmedju visokoškolskih ustanova, naučnoistaživačkih organizacija i privrede pri izradi planova privrednog razvoja i svih vidova visokog obrazovanja
  Učestvovanje u izradi projekata, standarda i tehničkih normativa
  Organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, izložbi i rasprava u oblastima svog delovanja
  Tehnička priprema i izdavanje zbornika naučnih i stručnih radova, časopisa, knjiga i drugih publikacija u oblastima svog delovanja
  Ostvarivanje saradnje sa srodnim društvima u našoj zemlji, sa sličnim nacionalnim organizacijama drugih zemalja i sa međunarodnim društvima, udruženjima i telima, koja su od interesa za delatnost ETRAN-a

Konferencija ETRAN najstarija je i najuglednija naučno-stručna konferencija u zemlji, sa preko pola veka tradicije i desetinama hiljada publikovanih radova. ETRAN ima uspostaljeno partnerstvo s najvećom i najjačom stročnom organizacijom elektroinženjera na svetu, udruženjem IEEE.

Delatnost ETRAN-a odvija se u okviru sledećih stručnih sekcija:

Elektronika
Razvoj elektronskih kola; modelovanje elektronskih sistema; simulacija i projektovanje elektronskih kola i sistema; razvoj elektronskih metoda i sistema merenja; prikupljanje i obrada mernih podataka; obrada signala; virtuelna instrumentacija; energetska elektronika; sistemi napajanja.

Telekomunikacije
Radio-sistemi; telekomunikacione i računarske mreže; digitalne telekomunikcaije; teorija informacija i kodovanje; komutacioni sistemi.

Računarstvo
Arhitektura računarskih sistema; softverske tehnike i alati; informacioni sistemi; operativni sistemi; programski jezici i prevodioci; strukture baza podataka; sigurnost i zaštita informacija; lokalne računarske mreze; mikroračunari i VLSI tehnika; računarsko upravljanje procesima; računarska grafika i obrada slike; računarska simulacija; multimedija.

Automatika
Multivarijabilni sistemi upravljanja pogonima i industrijskim procesima; upravljački računarski sistemi; modelovanje i simulacija dinamičkih sistema; stohastički sistemi, estimacija i adaptivno upravljanje.

Nuklearna tehnika
Nuklearna tehnika i neutronska fizika; reaktorska fizika; fizika i tehnika energetskih nuklearnih reaktora; sigurnost nuklearnih elektrana.

Akustika
Fizička akustika; generisanje zvuka i prostiranje zvučnih talasa; ultrazvuk; hidroakustika; seizmički talasi; bioakustika; fiziološka i psihološka akustika; analiza, sinteza i obrada govora; govorne komunikacije; akustika prostorija; zaštita od buke i vibracija; građevinska akustika; muzička akustika; obrada akustičkih signala; elektroakustički pretvarači; audiouredjaji i sistemi.

Antene i prostiranje
Elektrostatika;elektromagnetna polja; antene; jonosfera i prostiranje.

Bio-medicinska tehnika
biofizika; obrada biosignala; biomedicinska instrumentacija.

Vestačka inteligencija
Teorijski i praktični aspekti; kodifikacije i reprezentacije znanja, inteligentnih korisničkih interfejsa, mehanizama zaključivanja, mašinskog učenja, heurističkih pretraga i sistema za rešavanje tradicionalno teških problema; sistemi za prepoznavanje oblika - analiza i sinteza; neuronske mreže; arhitekture, algoritmi obučavanja i evaluacija; hibridni sistemi.

Elektroenegetika
Sistemi za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; planiranje, upravljanje i zaštita elektroenergetskih sistema; informacione tehnologije u elektroenergetici; električne mašine, energetski pretvarači i elektromotorni pogoni; elektrotermija; oprema, merenja i merni pretvarači.

Električna kola, električni sistemi i obrada signala
Opšta teorija električnih kola i sistema; analogni i digitalni filtri; digitalna obrada signala; sistemi i algoritmi digitalne obrade slike; analiza i sinteza eletkričnih kola; projektovanje i realizacija električnih kola; simbolička analiza kola primenom računara; veštačke neuralne mreze.

Metrologija
Realizacija osnovnih i izvedenih velicina SI sistema jedinica; zakonska metrologija, standardi, metode kalibracije i komparacije etalona; statistička obrada rezultata merenja i procena merne nesigurnosti; apsolutna merenja električnih i neelektričnih velicina; razvoj domaćeg metrološkog sistema.

Mikroelektronika i optoelektonika
Fizička elektronika; poluprovodničke i mikrosistemske tehnologije; modelovanje i simulacija; projektovanje; merenje i karakterizacija; kvalitet i pouzdanost; diskretne komponente; integrisana kola; senzori i aktuatori; optokomponente; inteligentne komponente.

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika
Sistemi za vođenje talasa; antene, modelovanje, simulacija i projektovanje podsklopova i sistema; satelitska i kablovska televizija; radiodifuzni sistemi; brzi pristup INTERNET-u; merenja u radiofrekventnom, mikrotalasnom, milimetarskom i optičkom opsegu.

Novi materijali
Opšti fenomeni; oksidna i neoksidna keramika; tankoslojne strukture; fulereni; ugljenični materijali; kompoziti; metalurgija praha; fizička metalurgija.

Robotika i fleksibilna automatizacija
Kinematika i dinamika robota; upravljanje robotima; razvoj robota i robotizovanih sistema; razvoj i upravljanje fleksibilnim proizvodnim sistemima.

STATUT UDRUŽENJA ETRAN

Statut Udruženja za ETRAN možete snimiti OVDE (MS Word format, zipovano).